Hopp til hovedinnhold

Visste du at...

...døve mennesker er ganske vanlige folk?

Om døvhet

Visste du at...

 • omtrent 10% av Norges befolkning er hørselshemmet? 
 • 160.000 nordmenn bruker høreapparat? 
 • døve utvikler et naturlig tegnspråk fra de er barn, på samme måte som hørende utvikler et naturlig talespråk?
 • en døv persons identitet ligger mer i at han er en del av et tegnspråklig samfunn, enn i det å se på seg selv som handikapet? 
 • den norske døvepsykiateren Terje Basiliers doktorgradsavhandling om døvhet kom i 1973, og at han for sitt arbeid ble utnevnt til vitenskapelig æresdoktor ved verdens eneste døveuniversitet, Gallaudet University? 
 • hos ¼ av døve skyldes døvheten arvelige faktorer? 
 • hos ¼ av døve skyldes døvheten skader under svangerskap og fødsel? 
 • hos ¼ av døve skyldes døvheten infeksjonssykdommer? 
 • hos ¼ av døve er årsaken til døvheten ukjent? 
 • døve ofte søker sammen som en kulturell gruppe fordi de heller vil være gode døve enn dårlige hørende? 
 • mange ting som for hørende er dagligdags, er vanskelig å ta del i for døve, som for eksempel foreldremøter og hørendes kultur- og fritidstilbud? 

Om tegnspråk

Visste du at...

 • norsk er andrespråket for døve? 
 • tegnspråklige hørselshemmede er en egen språklig minoritet, og kan sammenlignes med fremmedspråklige minoriteter? 
 • Abbed de l’Epèe regnes som tegnspråkets "far". 
 • han i 1770 åpnet en skole for døve med utgangspunkt i sin selvpålagte livsoppgave: å gi døve barn et bedre liv? 
 • Samuel Heinickes metode, talemetoden, går ut på at de døve barna pugger uttalen på bokstavene og ordene? 
 • Heinicke mente at barna måtte lære å snakke, for uten talespråket kunne de ikke tenke? 
 • tegnspråket mistet sin status som det beste språket for døve på en internasjonal døvelærerkongress i Milano i 1880? 
 • man på 1800-tallet mente at mennesket kunne nå lenger i både moralsk, åndelig og intellektuell utvikling med talespråket enn med tegnspråket? 
 • utover på 1980-tallet viste flere og flere forskere til at tegnspråk måtte regnes som et fullverdig språk, og døve sees som tospråklige? 
 • det er uenighet mellom de hørselshemmedes organisasjoner om hvilken plass tegnspråk skal ha i opplæringen av barn som er CI-opererte? 
 • på 1500- og 1600-tallet utviklet noen munkeordener som hadde forbud mot å snakke håndalfabeter til eget bruk? 
 • mange av de rike døve som fikk undervisning på 1500- og 1600-tallet, lærte å lese og skrive for å bli godkjent som arvinger til familieformuen? 
 • tegnspråket på 1970-tallet i skolesammenheng kun ble sett på som en hjelp til å lette talespråk- og skriftspråksinnlæringen? 

Om døveskolene

Visste du at...​​

 • undervisningsspråket på døveskolene stort sett var tegnspråk fram til 1850? 
 • det døve barn fikk rett på opplæring i og på tegnspråk først med innføringen av L97 - Læreplanen for den 10-årige grunnskolen i 1997? 
 • Norge fikk sin første døveskole i 1825 og at den ble startet av den døve læreren Andreas Christian Møller? 
 • Abbed de l’Epèe åpnet en skole for døve i Frankrike hvor han underviste på tegnspråk i 1770? 
 • Samuel Heinicke startet den første døveskolen som tok i bruk talemetoden i Leipzig i Tyskland i 1778? 
 • Abbed de l’Epèe sin metode å undervise på, med tegnspråk, spredte seg i hele Europa på begynnelsen av 1800-tallet? 
 • den første døveskolen i Norden ble opprettet av Peter Atke Castberg i København i 1807? 
 • taleskolen Christiania Døvestumme-Institut ble åpnet i Oslo i 1849? 
 • Abnormskoleloven av 1881 gjaldt døve, blinde og åndssvake barns rett og plikt til å gå på skole? 
 • elevene fra døveskolene ble inndelt i A-, B- og C-grupper etter hvor gode evner de hadde fra 1893?
 • yrkesskolen for døve gutter som ble startet i Bergen i 1942, og den for jenter som ble startet i Stavanger i 1946, var de første skolene som igjen tok i bruk tegnspråk i undervisningen? 
 • med innføringen av spesialskoleloven av 1951 ble det også vanlig at alle elever fikk reise hjem til jul – og ikke bare i sommerferien? 
 • det i dag finnes fem statlige kompetansesentre for hørselshemmede med tegnspråklig miljø? 
 • den første barnehagen for døve åpnet i Oslo i 1950?

Om tekniske hjelpemidler

Visste du at...

 • det siden slutten av 1980-tallet har blitt mulig å foreta CI-operasjoner av hørselshemmede? (CI= Cochlea implantat) 
 • legene tidlig på 1800-tallet mente at de ved å kjøre strøm gjennom ørene på døve ville gi døve hørselen tilbake? 
 • ikke alle tunghørte og døve opplever det å bruke høreapparat som positivt? 
 • når CI-apparatet tas av når en person som er avhengig av CI sover, bader eller driver idrett har ikke han/hun mulighet til å høre? 
 • mange døve mener at mobiltelefonen har gjort livet lettere? 
 • for mange døve er det viktig å kommunisere med døve fra andre land fordi tegnspråkmiljøet i Norge er så lite? 
 • NRK startet opp ”Nyheter på tegnspråk” i 1989, og at andre nyheter da ble tekstet gjennom tekst-tv side 777? 
 • det fra 2003 lå et krav i konsesjonen til TV2 at de mellom klokken 18 og 22 skulle ha tilgjengelig tekst via tekst-TV? 
 • den første tolketjenesten, som ble innført på 1970-tallet, kun dekket tolk til lege- og sykehusbesøk? 
 • teksttelefonen først ble tatt i bruk i 1984 – og at telefonsentralen da kun var åpen mellom  8 og 21? 
 • 1/1

Om organisasjoner

Visste du at...

 • Norske Døves Landsforbund (nå Norges Døveforbund) ble stiftet i Trondheim i 1918, og at den aller første døveforeningen ble stiftet i Oslo i 1878? 
 • Norske Døves Landsforbund fikk sin første døve formann i Helmer Moe i 1933? 
 • de første tegnspråkkursene (egentlig kurs i tegn til tale) i regi av Døveforbundet, ble startet i 1967? 
 • Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF) har vært en landsdekkende organisasjon siden 1947? 
 • HLF er verdens største hørselsorganisasjon med nesten 38.000 medlemmer (2005) spredt rundt i hele landet? 
 • Briskeby skole i Oslo, som eies av HLF, i dag er den eneste i Norden med tilrettelagt opplæring for hørselshemmede som ikke ønsker å bruke tegnspråk? 
 • døvblinde i Norge startet en egen forening innenfor Norges Blindeforbund i 1957, og at de ble en selvstendig organisasjon, Foreningen Norges Døvblinde (FNDB), i 1978? 
 • døvblindes eneste skriftlige nyhetskilde fra 1957-1977 var Døvblindes Ukeblad, som ble utgitt i punktskrift? 
 • døvblinde i Norge har arrangert sommerstevne hvert år siden 1956? 
 • organisasjonen Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) ble etablert i 1997 med bakgrunn i Norges Usher Forening?
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1