TANDEM 2017- 2019

TANDEM er et ERASMUS+ prosjekt som har til hensikt å utvikle metoder/teknikker, dele erfaring og få økt kunnskap om tilgjengeliggjøring og tilrettelegging for ulike grupper med funksjonsnedsettelser eller utfordringer. TANDEM ledes av Mu-zee-um i Ostende i Belgia, og har i alt sju partnere.

TANDEM, et internasjonalt og lokalt prosjekt

  •  (Foto/Photo)

Syv museer fra syv land deltar i prosjektet, på norsk side er Hanna Mellemsether, seniorrådgiver i Utviklingsenheten i Museene i Sør- Trøndelag, prosjektleder. Helene Møllevik, formidlingsleder ved Norsk Døvemuseum er ansvarlig for metodeutvikling og -gjennomføring, og koordinerer de lokale delprosjektetene.


Prosjektet varer i tre år, og gjennom de tre årene skal alle museene som deltar i Tandem ha gjennomført ett seminar hvor de øvrige landene deltar. Hvert seminar skal foregå over fire dager og formålet med seminarene er å utveksle kunnskaper og erfaringer, og involver hele gruppa i de delprosjektene som utarbeides underveis i TANDEM sammen lokale arbeidsgrupper.


MiST har opprettet en lokal arbeidsgruppene består av ansatte i museer og fra ulike samarbeidsorganisasjoner og/eller brukere av museene. Arbeidsgruppedeltagerne må forplikte seg til å være med i prosjektet i de tre årene det skal foregå, eller i en viss periode av prosjektet. Gruppen skal møtes i gjennomsnitt to til tre ganger i året, men skal i tillegg være aktive i konkrete delprosjekter i museene. Deltagerne må skrive under på en kontrakt slik at prosjektet er sikret deltagelse gjennom hele perioden. I arbeidsgruppa deltar i utgangspunketet følgende, i tillegg til prosjektlederne: Pål Ødegård, Norsk Justismuseum, Ingrid F, Nidarosdomen, Audun Hagen og Gunnhild Haug fra NAV-tolketjenesten, Andre L/Sebastian Lehn, Falstad. I tillegg vil vi knytte til oss ressurspersoner som er direkte relevant for de prosjektene som utvikles i museene. 


Hvert land har fått utdelt øremerkede midler og i løpet av de tre prosjektårene er det 7 partnersamlinger i de deltakende museene. Tre deltakere fra hvert land får dekket utgifter til reisene gjennom TANDEM. Første partnermøte var i Trondheim 27. februar til 4. mars 2017, hvor Museene i Sør- Trøndelag var første arrangørorganisasjon. I tillegg til Kick-off for partnersamarbeidet i TANDEM, arrangerte vi også to dager med åpent seminar med faglig innhold relevant for prosjektet. Museumsansatte fra flere museer både i og utenfor MiST deltok. Fullt program ligger vedlagt.

Prosjektpartnere

  •  (Foto/Photo)

Mu-zee-um, Ostende (Belgia)    
“Mu-zee-um is an art educative organization for the promotion and the stimulation of the exchange between art(ist)s and the public. We do this by organizing and creating educative projects and sessions on local, regional, national and international levels. Art is for mu-zee-um the means by excellence to prompt people of all ages to initiative, creativity and reflection.”


MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, (Spania) stands as an essential tool for creating a collective sense surrounding contemporary art and culture. MUSAC is defined as an open space for citizens for thought, dialogue and understanding of analytical tools and action strategies concerning art and its relation with society within the period in which the museum program and its collection focus.
The Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBC) (Bologna, Italia) of the Region Emilia Romagna was founded in 1974 to support and advise the Regional Government in policy making and to act as an advisory body to local authorities in the field of cultural heritage.
Estonian Maritime museum Tallinn, (Estland) is the institution for collecting, preserving, studying and presenting Estonian maritime culture (maritime history). Our mission is to promote knowledge about, respect for and love of the sea.


Calouste Gulbenkian, Lisboa, (Portugal) A Portuguese foundation for the whole of humanity. Established in 1956 as a Portuguese foundation for the whole of humanity, the Foundation’s original purpose focused on fostering knowledge and raising the quality of life of persons throughout the fields of the arts, charity, science and education.

 
Berlin Wall Foundation, (Tyskland) “The purpose of the foundation is to document and provide information about the history of the Berlin Wall and the mass migration from the German Democratic Republic as a part and contributory factor of the German division and the East–West conflict. It also aims to preserve historical sites and authentic remains and to provide for a dignified commemoration of the victims of Communist tyranny.”


MiST Norsk Døvemuseum Trondheim, Norge er en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag. Det er et nasjonalt museum for hørselshemmedes kultur og historie. MiST Norsk Døvemuseum er norsk hovedpartner, og Sverresborg, Rockheim og Ringve deltar også i prosjektet. Prosjektledelsen er lagt til Utviklingsenheten. Vi har også knyttet til oss Falstad, Nidarosdomen og Justismuseet i en lokal arbeidsgruppe.

Målsetning

  •  (Foto/Photo)

Prosjektets målsetning er å dele erfaringer, og gi ny kunnskap til ansatte i museene om hvordan personer med uike utfordringer og funksjonshemminger bedre kan få tilgang til museene som læringsarena. Gjennom prosjektet skal det utvikle nye metoder for bruk i denne typen arbeid, og hver partner skal opprette lokale arbeidsgrupper bestående av både ansatte i museer, representanter for målgruppa og andre kompetansemiljø.

Hvorfor denne målgruppa

  •  (Foto/Photo)

Nasjonale og internasjonale overenskomster og konvensjoner pålegger oss å legge til rette for at alle kan delta i kulturlivet. På FNs norske nettsider leser vi: «Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming. Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens klart største minoritet». 

Med økende levealder vil også andelen med større eller mindre grad av funksjonshemminger øke. Arbeidet for bedre tilrettelegging vil potensielt gi museene en betydelig ny brukergruppe, og bidra til inkludering og økt livskvalitet. Dette er tett knyttet til museenes samfunnsrolle. Eller for å sitere direktøren på Liverpool Museum, David Fleming: «because it is the right thing to do”.

Prosjektbakgrunn

MiSTs begrunnelse for å delta i TANDEM er erfaringer vi gjorde i arbeidet med et tidligere EU- prosjektet (Grundtvig) Museums, Accessibility and ICT for Deaf people: favouring best practice in Europe, (Museum ICT) fra august 2011 til juni 2013. I dette prosjektet utviklet vi sammen med våre partnere en håndbok for hvordan man kan tilrettelegge museer på best mulig måte for døve og hørselshemmede. 

 Selv om hovedfokuset var på døve brukere av museene, inneholder håndboka også noen verktøy som kan være nyttig i forhold til andre typer funksjonshemminger. Innenfor Museum ICT gjennomførte vi lokalt et pilotprosjekt (HandTag) hvor vi tok med en gruppe hørselshemmede i ulik alder og med ulik grad av hørselrest på besøk på Rockheim. Gjennom observasjon under selve besøket, og en spørreundersøkelse i etterkant kunne vi se at museets tekniske tilretteleggelse fungerte godt, men at innholdet ikke kommuniserte mot en gruppe mennesker som ikke er en del av den kulturen museet representerte. For døve uten hørselrest har musikk ingen kulturell signifikans. 

Teknologien er i rivende utvikling, og «ny teknologi» blir fort avleggs. Det er derfor viktig at vi jobber med tilrettelegging av innhold, og at dette klargjøres for bruk av flere mulige teknologiske løsninger, både nettsider og applikasjoner. Vi opplever stadig at det ikke er teknologien som stopper arbeidet med tilgjengelighet, men at vi mangler tilrettelagt og kvalitetssikret innhold. 


Det vil si at i mange tilfeller trengs det en god kulturformidling av innhold og tematikk, for å overføre begrepet musikk til et kulturelt uttrykk som kan gi mening for døve. Selv om mange museer har både tekst og teknologi i sine utstillinger, så viser det seg altså i mange tilfeller å ikke være nok for å gi alle besøkende tilgang til innholdet og dermed heller mulighet for å utnytte museet som læringsarena fullt ut. Erkjennelsen av dette ‘gapet’ mellom kulturforståelse og museenes formidling gjør at TANDEM-prosjektet er veldig interessant for oss å delta i, fordi det knyttet seg til problemstillinger vi allerede jobbet med.